ตารางเวลารถโดยสารในประเทศ

 

ภาคเหนือ 

ภาคใต้

 
เชียงใหม่ – เชียงราย ภูเก็ต – เชียงใหม่  
เชียงใหม่ – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ ภูเก็ต – เชียงราย  
เชียงใหม่ – แม่สาย พิษณุโลก – ท่าเรือดอนสัก (สมุย)  
เชียงใหม่ – ลำปาง-สามเหลี่ยมทองคำ (ก)    
ลำปาง - พะเยา - เชียงราย    
ลำปาง - พะเยา    
เชียงใหม่ – พะเยา    
เชียงใหม่ – เชียงของ    
เชียงใหม่ – เทิง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
เชียงใหม่ – เชียงราย – เชียงของ เเม่สาย-บึงกาฬ  
เชียงใหม่ – แม่สอด    
เชียงใหม่ – พะเยา – น่าน    
เชียงใหม่ – เชียงม่วน    
เชียงใหม่ – แพร่ – น่าน    
เชียงใหม่ – แพร่    
เชียงใหม่ – แพร่ – น่าน – ทุ่งช้าง    
แม่สาย – แม่สอด    
ลำปาง – เชียงใหม่ (รถตู้)    
เชียงราย – แม่สาย (รถตู้)    
เชียงราย – สามเหลี่ยมทองคำ (รถตู้)    
ลำปาง – แพร่ (รถตู้)    

 

เส้นทาง 166 เชียงใหม่ - เชียงราย

เชียงใหม่ - เชียงราย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:45 9:45 ม 1 (ก)
7:15 10:35 ม 1 (ข)
8:15 11:15 ม 1 (ก)
08:45 12:05 ม 1 (ข)
09:15 12:45 ม 2
09:45 13:05 ม 1 (ข)
10:00 13:20 ม 1 (ข)
10:30 13:30 ม 1 (ก)
11:00 14:20 ม 1 (ข)
11:30 14:50 ม 1 (ข)
12:15 15:15 ม.1 (ก)
12:30 16:00 ม 2
13:00 16:00 ม 1 (ก)
14:15 17:35 ม 1 (ข)
15:00 18:20 ม 1 (ข)
15:45 18:45 ม 1 (ก)
17:00 20:20 ม 1 (ข)
17:30 21:00 ม 2
18:00 21:00 ม 1 (ก)
(ศ,อา)18:30 21:50 ม 1 (ข)
(ศ,อา)19:00 22:20 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน  VIP  258 บาท
 • รถมาตรฐาน ม 1 (ข)  166 บาท
 • รถมาตรฐาน ม 2  129 บาท
เชียงราย - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
06:15 09:45 ม 2
07:30 10:30 ม 1 (ก)
08:15 11:35 ม 1 (ข)
09:15 12:15 ม 1 (ก)
09:45 13:05 ม 1 (ข)
10:15 13:35 ม 1 (ข)
11:15 14:15 ม 1 (ก)
12:00 15:20 ม 1 (ข)
12:45 15:45 ม 1 (ก)
13:15 16:45 ม 2
13:45 17:05 ม 1 (ข)
14:15 17:35 ม 1 (ข)
15:00 18:20 ม 1 (ข)
15:30 18:30 ม 1 (ก)
16:00 19:20 ม 1 (ข)
16:30 19:50 ม 1 (ข)
17:00 20:00 ม 1 (ก)
17:15 20:45 ม 2
17:30 20:50 ม 1 (ข)
18:00 21:00 ม 1 (ก)
(ศ,อา)18:00 21:00 ม 1 (ก)
(ศ,อา)18:45 22:05 ม 1 (ข)
(ศ,อา)19:30 22:50 ม 1 (ข)

เส้นทาง 1661 เชียงใหม่ - เชียงราย - สามเหลี่ยมทองคำ

เชียงใหม่ - สามเหลี่ยมทองคำ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
12:00 17:15 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 1 (ข)  212   บาท
สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:45 14:00 ม 1 (ข)

เส้นทาง 1663 เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงของ

เชียงใหม่ - เชียงของ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:00 13:10 ม 1 (ก)(ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 395 บาท
 • รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 254 บาท
เชียงของ - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
9:45 14:55 ม 1 (ก)(ข)

เส้นทาง 619 เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่สาย

เชียงใหม่ - แม่สาย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
(จ)05:15 9:55 ม 1 (ก)(ข)
6:00 11:15 ม 2
8:00 12:40 ม 1 (ก)(ข)
09:30 14:10 ม 1 (ก)(ข)
12:30 17:10 ม 1 (ก)(ข)
14:00 18:40 ม 1 (ก)(ข)
15:30 20:10 ม 1 (ก)(ข)
(จ-พฤ,ส)16:15 21:30 ม 2
(ศ,อา)16:30 21:10 ม 1 (ก)(ข)
(ศ,อา)17:00 22:15 ม 2

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 319 บาท
 • รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 205 บาท
 • รถมาตรฐาน ม 2  160 บาท
แม่สาย - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:15 11:30 ม 2
7:30 12:10 ม 1 (ก)(ข)
8:15 12:55 ม 1 (ก)(ข)
9:45 14:25 ม 1 (ก)(ข)
14:00 19:15 ม 2
14:30 19:10 ม 1 (ก)(ข)
15:30 20:10 ม 1 (ก)(ข)
(จ,ศ,อา)16:30 21:10 ม 1 (ก)(ข)
18:00  22:40   ม 1 (ก)(ข)

เส้นทาง 150 เชียงใหม่ - ลำปาง - พะเยา - เชียงราย - เชียงแสน - สามเหลี่ยมทองคำ

เชียงใหม่ - สามเหลี่ยมทองคำ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
08:00 16:00 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ป. 1  290  บาท
สามเหลี่ยมทองคำ - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:00 16:00 ม 1 (ข)

เส้นทาง 146 ลำปาง - พะเยา - เชียงราย

ลำปาง - เชียงราย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
07:00 11:30 ม 2

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ป. 2  137  บาท
เชียงราย - ลำปาง
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
13:00 17:30 ม 2

เส้นทาง 1461 ลำปาง - พะเยา

ลำปาง - พะเยา
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
15:00 17:20 ม 2

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ป. 2  87  บาท
พะเยา - ลำปาง
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
08:30 10:50 ม 2

เส้นทาง 672 แม่สาย - เชียงราย - พะเยา - ลำปาง - ตาก - แม่สอด

แม่สาย - แม่สอด
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6.45 16.40 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน X หรือป. 1  416 
แม่สอด - แม่สาย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
7.00 16.55 ม 1 (ข)

เส้นทาง 6721  เชียงใหม่ - ลำปาง - แม่สอด

เชียงใหม่ - แม่สอด
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:30 14:00 ม 1 (ข)
13:10 18:40 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 1 (ข)
 • 290 บาท  รถมาตรฐาน2  225  บาท
แม่สอด - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:15 12:20 ม 1 (ข)
10:00 16:05 ม 1 (ข)

เส้นทาง 198 เชียงใหม่ - พะเยา

เชียงใหม่ - พะเยา
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:30 9:20 ม 1ข
8:00 10:35 ม 1 (ก)(ข)
12:00 14:50 ม 2
(ศ,อา) 13:30 16:05 ม 1 (ก)(ข)
(ศ,อา) 14:45 17:35 ม 2
16:30 19:05 ม 1 (ก)(ข)
 17:45 20:35   ม 2

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 1 (ก)  221 บาท
 • รถมาตรฐาน ม 1 (ข)  142  บาท
 • รถมาตรฐาน ม 2  111 บาท
พะเยา - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
9:00 11:35 ม 1 (ก)(ข)
10:30 13:20  ม 2
(ศ-อา) 12:30 15:05 ม 1 (ก)(ข)
15:00 17:50 ม 1 (ข)
17:00 19:35 ม 1 (ก)(ข)
17:45 20:35 ม 2
(ศ-อา) 18:00 20:50 ม 2

เส้นทาง 671 เชียงใหม่ - พะเยา - เทิง - เชียงของ

เชียงใหม่ - เชียงของ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
9:30 15:40 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 259 บาท
 • รถมาตรฐาน ม 2 202 บาท
เชียงของ - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
10:30 16:45 ม 1 (ข)

เส้นทาง 6711 เชียงใหม่ - พะเยา - เทิง

เชียงใหม่ - เทิง
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
15:15 20:20 ม 2

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 2  167 บาท
เทิง - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:15 11:20 ม 2

เส้นทาง 113 เชียงใหม่ - พะเยา - เชียงม่วน - น่าน

เชียงใหม่ - น่าน
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
10:30 17:00 ม 2

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 2  213 บาท
น่าน - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
7:30 14:20 ม 2

เส้นทาง 1131 เชียงใหม่ - พะเยา - เชียงม่วน

เชียงใหม่ - พะเยา
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
14:15 19:25 ม 2

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 2  175 บาท
พะเยา - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:00 10:50 ม 2

เส้นทาง 169 เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่ - น่าน

เชียงใหม่ - น่าน
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
7:15 12:55 ม 1 (ข)
9:00 14:20 ม 1 (ข)
11:30 17:20 ม 2
14:30 20:10 ม 1 (ก)(ข)
15:30 21:10 ม 1 (ข)
(ศ,อา) 18:00 23:40 ม 1 (ข)
(ศ,อา)22:30 3:30 ม 1 (ข)
22:30 3:30 ม 1 (ก)(ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน VIP  395 บาท
 • รถมาตรฐาน X หรือป.1  245 บาท
 • รถมาตรฐาน ป.2  197   
น่าน - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:30 14:20 ม 1 (ข)
10:45 16:35 ม 1 (ก)(ข)
12:30 18:30 ม 2
(ศ,อา) 14:00 19:50 ม 1 (ข)
15:00 20:50 ม 1 (ข)
(ศ,อา) 17:00 22:50 ม 1 (ข)
22:30 3:30 ม 1 (ข)
22:30 3:30 ม 1 (ก)(ข)

เส้นทาง 1691  เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่

เชียงใหม่ - แพร่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
8:30 12:20 ม 1 (ก)(ข)
12:30 16:20 ม 1 (ก)(ข)
16:15 20:05 ม 2
17:00 20:50 ม 1 (ก)(ข)
(ศ,อา) 18:00 21:50 ม 1 (ก)(ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน VIP  266 บาท
 • รถมาตรฐาน X หรือป.1  171 บาท
 • รถมาตรฐาน ป.2  133  
แพร่ - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
6:00 10:00 ม 2
8:00 12:00 ม 1 (ก)(ข)
9:00 13:00 ม 1 (ก)(ข)
13:00 17:00 ม 1 (ก)(ข)
(ศ,อา) 17:00 21:00 ม 1 (ก)(ข)

เส้นทาง 1692 เชียงใหม่ - ลำปาง - แพร่ - น่าน - ทุ่งช้าง

เชียงใหม่ - ทุ่งช้าง
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
10:00 17:30 ม 1 (ก)(ข)
22:30 5:45 ม 1 (ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน VIP  487  บาท
 • รถมาตรฐาน X หรือป.1  313  บาท
 • รถมาตรฐาน ป.2  244
ทุ่งช้าง - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
7:30 15:10 ม 1 (ข)
20:30 3:50 ม 1 (ก)(ข)

เส้นทาง 779 ภูเก็ต - สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคออฟ) - ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์ - นครสวรรค์ ตาก - ลำปาง - เชียงใหม่

ภูเก็ต - เชียงใหม่
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
12:30 12:00 ม 1 (ก)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 1,646 บาท
เชียงใหม่ - ภูเก็ต
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
12:30 12:00 ม 1 (ก)

เส้นทาง 780 ภูเก็ต - สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคออฟ) - ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์ - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - แพร่ - พะเยา - เชียงราย

ภูเก็ต - เชียงราย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
15:00 15:45 ม 4 (ก)(ข) พิเศษ

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 4 (ก) 1,736 บาท
 • รถมาตรฐาน ม 4 (ข) พิเศษ 1,302บาท
เชียงราย - ภูเก็ต
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
15:00 15:45 ม 4 (ก)(ข) พิเศษ

เส้นทาง 872 พิษณุโลก - นครสวรรค์ - นครปฐม - ราชบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร - สุราษฏร์ธานี - ดอนสัก (ท่าเรือ)

พิษณุโลก - ดอนสัก (ท่าเรือไปเกาะสมุย)
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
14:30 7:00 ม.1 (ก)เเละ ม.1(ข)

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 4 (ก) 1,184  บาท
 • รถมาตรฐาน ม 4 (ข) พิเศษ 888 บาท
ดอนสัก (ท่าเรือไปเกาะสมุย) - พิษณุโลก
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
14:30 7:00 ม.1 (ก)เเละ ม.1(ข)
 

เส้นทาง 841 บึงกาฬ - เเม่สาย

บึงกาฬ - เเม่สาย
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
15:00 09:00 ม.1 (ก)(ข)  

อัตราค่าโดยสาร

 • รถมาตรฐาน ม 1 (ก) 1,168 บาท รถมาตรฐาน ม 1 (ข) 751 บาท
เเม่สาย - บึงกาฬ
เวลาออก เวลาถึง มาตรฐาน
 17:00 11:15 ม.1 (ก)(ข)

 

มาตรฐานรถ            
ม 1 (ก) รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดพิเศษ)    
ม 1 (ก)(ข) รถโดยสารแบบที่นั่งผสมรถปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดพิเศษ) และรถปรับอากาศชั้น 1
ม 1 (ข) รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1    
ม 1 (พ) รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 ( ชนิดที่นั่งพิเศษ )  
ม 2 รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2    
ม 4 (ก)(ข) พิเศษ รถโดยสาร 2 ชั้น แบบที่นั่งผสมปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดพิเศษ) และปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดที่นั่งพิเศษ)
ม 4 (ข) พิเศษ รถโดยสาร 2 ชั้น ปรับอากาศชั้น 1 (ชนิดที่นั่งพิเศษ)    
ม 4 (ข) รถโดยสาร 2 ชั้น ปรับอากาศชั้น 1    
             
        ข้อมูลอัพเดทวันที่ 26 กันยายน 2560