Time table

 

ตารางเวลาเดินรถ | Greenbus Time Table

 

 

ภาคเหนือ

ภาคใต้

 
เชียงใหม่ – เชียงราย ภูเก็ต – เชียงใหม่  
เชียงใหม่ – เชียงแสน – สามเหลี่ยมทองคำ ภูเก็ต – เชียงราย  
เชียงใหม่ – แม่สาย พิษณุโลก – ท่าเรือดอนสัก (สมุย)  
เชียงใหม่ – ลำปาง-สามเหลี่ยมทองคำ (ก)    
ลำปาง - พะเยา - เชียงราย    
เชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง - พะเยา - เชียงราย    
เชียงใหม่ - ลำปาง - พะเยา - เชียงราย - แม่สาย    
เชียงใหม่ – พะเยา    
เชียงใหม่ – เชียงของ    
เชียงใหม่ – เทิง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
เชียงใหม่ – เชียงราย – เชียงของ เเม่สาย-บึงกาฬ  
เชียงใหม่ – แม่สอด    
เชียงใหม่ – พะเยา – น่าน    
เชียงใหม่ – เชียงม่วน    
เชียงใหม่ – แพร่ – น่าน    
เชียงใหม่ – แพร่    
เชียงใหม่ – แพร่ – น่าน – ทุ่งช้าง    
แม่สาย – แม่สอด    
ลำปาง – เชียงใหม่ (รถตู้)    
เชียงราย – แม่สาย (รถตู้)    
เชียงราย – สามเหลี่ยมทองคำ (รถตู้)    
ลำปาง – แพร่ (รถตู้)    

 

เส้นทาง 166

CHIANG MAI - CHIANG RAI

เชียงใหม่ - เชียงราย

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
8:15, 8:45*, 10:30, 12:15, 13:00, 14:45*, 15:45**, 17:15*, 18:00
7:15, 8:45, 9:45, 10:00, 11:00, 11:30, 14:15, 15:00, 16:00*,17:00, 18:30*
8:30, 12:30, 17:30 

*เฉพาะศุกร์,อาทิตย์ **เฉพาะจันทร์,พฤหัสบดี,เสาร์

Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
7:30, 9:15, 11:15, 12:00*, 12:45, 15:30, 17:00, 18:00, *17:45
8:15, 9:45, 10:15, 12:00, 13:45, 14:15, 15:00, 16:00, 16:30** ,
17:30, 18:45*, 19:30*
6:15, 13:15, 17:15

อัตราค่าโดยสาร

 • V-CLASS 280 บาท
 • X-CLASS 180 บาท
 • A-CLASS 140 บาท

หมายเหตุ: รถ V-CLASS จะไม่แวะจอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง

 

เส้นทาง 1661

CHIANG MAI - CHIANG RAI - GOLDEN TRIANGLE

เชียงใหม่ - เชียงราย - สามเหลี่ยมทองคำ

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
12:00
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
8:45

อัตราค่าโดยสาร

 • X-CLASS 230 บาท

 

เส้นทาง 1663

CHIANG MAI - CHIANG RAI - CHIANG KHONG

เชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงของ

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
8:00
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
9:45

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 428 บาท
 • X-Class 275 บาท

 

เส้นทาง 619

CHIANG MAI - CHIANG RAI - MAESAI

เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่สาย

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
5:15***, 7:15*, 8:00, 9:30, 12:30, 14:00, 15:30, 16:30**
6:00, 16:15**, 17:00*
  *เฉพาะศุกร์,อาทิตย์ **เฉพาะจันทร์,พฤหัสบดี,เสาร์ ***เฉพาะวันจันทร์
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
7:30, 8:15, 9:45, 14:30, 15:30, 16:30*, 18:00**
6:15, 14:00
  *เฉพาะจันทร์,ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ **เฉพาะศุกร์,อาทิตย์

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 347 บาท
 • X-Class 223 บาท
 • A-Class 174 บาท

 

เส้นทาง 146

LAMPHANG - PHAYAO - CHIANG RAI

ลำปาง - พะเยา - เชียงราย

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
7:00
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
13:00

อัตราค่าโดยสาร

 • A-Class 150 บาท

 

เส้นทาง 148

CHIANG MAI - LAMPHUN - LAMPHANG - PHAYAO - CHIANG RAI

เชียงใหม่ -ลำพูน - ลำปาง - พะเยา - เชียงราย

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
9:00
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
10:45

อัตราค่าโดยสาร

 • A-Class 206 บาท

 

เส้นทาง 149

CHIANG MAI - LAMPHANG - PHAYAO - CHIANG RAI - MAESAI

เชียงใหม่ - ลำปาง - พะเยา - เชียงราย - แม่สาย

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
6:30
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
7:15

อัตราค่าโดยสาร

 • X-Class 310 บาท

 

เส้นทาง 150

CHIANG MAI - LAMPHANG - PHAYAO - CHIANG RAI - GOLDEN TRIANGLE

เชียงใหม่ - ลำปาง - พะเยา - เชียงราย - สามเหลี่ยมทองคำ

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
8:00
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
8:00

อัตราค่าโดยสาร

 • X-Class 315 บาท

 

เส้นทาง 198

CHIANG MAI - WANG NUEA - PHAYAO

เชียงใหม่ - วังเหนือ - พะเยา

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
7:00, 8:00, 13:30**,
16:30***, 17:00*
15:00*
12:00, 17:45
  *เฉพาะศุกร์,อาทิตย์ **เฉพาะศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ ***ยกเว้นวันศุกร์,อาทิตย์
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
8:00, 12:30*, 15:00, 17:00
18:15
10:30, 17:45
  *เฉพาะศุกร์,อาทิตย์

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 241 บาท
 • X-Class 155 บาท
 • A-Class 120 บาท

 

เส้นทาง 671

CHIANG MAI - PHAYAO - CHIANG KHONG

เชียงใหม่ - พะเยา - เชียงของ

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
9:30
13:15
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
10:30
7:30

อัตราค่าโดยสาร

 • X-Class 283 บาท
 • A-Class 220 บาท

 

เส้นทาง 6711

CHIANG MAI - PHAYAO - THOENG

เชียงใหม่ - พะเยา - เทิง

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
15:15
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
6:15

อัตราค่าโดยสาร

 • A-Class 179 บาท

 

เส้นทาง 672

MAE SAI - MAE SOD

แม่สาย - แม่สอด

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
6:45
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
7:00

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 700 บาท
 • X-Class 450 บาท

 

เส้นทาง 6721

CHIANG MAI - MAE SOD

เชียงใหม่ - แม่สอด

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
08:30, 13:10
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
6:15, 10:00

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 490 บาท
 • X-Class 315 บาท

 

เส้นทาง 113

CHIANG MAI - PHAYAO - CHIANG MAUN - NAN

เชียงใหม่ - พะเยา - เชียงม่วน - น่าน

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
10:30
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
07:30

อัตราค่าโดยสาร

 • A-Class 231 บาท

 

เส้นทาง 1131

CHIANG MAI - PHAYAO - CHIANG MUAN

เชียงใหม่ - พะเยา - เชียงม่วน

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
14:15
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
6:00

อัตราค่าโดยสาร

 • A-Class 189 บาท

 

เส้นทาง 169

CHIANG MAI - LAMPHUN - LAMPHANG - PHRAE - NAN

เชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง - แพร่ - น่าน

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
14:30, 22:30
7:15, 9:00, 15:30, 18:00*
11:30
  *เฉพาะศุกร์,อาทิตย์
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
10:45, 22:30
8:30, 15:00, 17:00*, 22:30
12:30
  *เฉพาะศุกร์,อาทิตย์

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 428 บาท
 • X-Class 275 บาท
 • A-Class 214 บาท

 

เส้นทาง 1691

CHIANG MAI - LAMPHUN - LAMPHANG - PHRAE

เชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง - แพร่

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
8:30*, 12:30, 17:00, 18:00*
16:15
  *เฉพาะศุกร์,อาทิตย์
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
8:00, 9:00, 13:00*, 17:00*
6:00
  *เฉพาะศุกร์,อาทิตย์

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 291 บาท
 • X-Class 187 บาท
 • A-Class 146 บาท

 

เส้นทาง 1692

CHIANG MAI - LAMPHUN - LAMPHANG - PHRAE - NAN - THUNG CHANG

เชียงใหม่ - ลำพูน - ลำปาง - แพร่ - น่าน - ทุ่งช้าง

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
10:00
22:30
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
20:30
7:30

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 529 บาท
 • X-Class 340 บาท

 

เส้นทาง 779

PHUKET - PHANGNGA - KRABI - SURAT THANI - CHUMPHON -

PRACHUAP KHIRI KHAN - NAKHON SAWAN - TAK - LAMPHANG - CHIANG MAIภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - สุราษฎร์ธานี - ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์ -

นครสวรรค์ - ตาก - ลำปาง - เชียงใหม่

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
12:30
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
12:30*
   

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 1,786 บาท

 

เส้นทาง 780

PHUKET - PHANGNGA - KRABI - SURAT THANI - CHUMPHON -

PRACHUAP KHIRI KHAN - PHETCHABURI - PHITSANULOK - PHAYAO - CHIANG RAI

ภูเก็ต - พังงา - กระบี่ - สุราษฎร์ธานี - ชุมพร - ประจวบคีรีขันธ์- เพชรบุรี - พิษณุโลก -
อุตรดิตถ์ - แพร่ - พะเยา - เชียงราย

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
15:00
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
15:00*
   

อัตราค่าโดยสาร

 • V-Class 1,882 บาท
 • B-Class 1,411

 

เส้นทาง 841

BUENG KAN - NONG KHAI - UDON THANI - KHON KAEN - CHUMPHAE - LOM SAK -
PHITSANULOK - UTTARADIT -
PHRAE - PHAYAO- CHIANG RAI - MAESAI

จ.บึงกาฬ -หนองคาย - อุดรธานี - ขอนแก่น - ชุมแพ - หล่มสัก -
พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - แพร่ - พะเยา - เชียงราย - แม่สาย

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
15:00
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
17:00

อัตราค่าโดยสาร

  • V-Class 1,266 บาท
  • B-Class 814 บาท

 

เส้นทาง 872

PHITSANULOK - NAKHON SAWAN - NAKHON PRATOM - RATCHABURI - PHETCHABURI -
PRACHUAP KHIRI KHAN - CHUMPHON - SURAT THANI - SEATRAN FERRY PEER - RAJA FERRY PEER

พิษณุโลก - นครสวรรค์ - นครปฐม - ราชบุรี - เพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ -
ชุมพร - สุราษฎร์ธานี - ท่าเรือซีทรานเฟอรี่ - ท่าเรือราชาเฟอรี่

Depart (เที่ยวไป)
Class Time / เวลาออก
14:30
Return (เที่ยวกลับ)
Class Time / เวลาออก
14:30

อัตราค่าโดยสาร

   • V-Class 1,285 บาท

B-Class 964 บาท

Last Update 22-April-2019