รายชื่อผู้บริหารระดับสูง

 

 

คุณสมชาย ทองคำคูณ1

คุณสมชาย ทองคําคูณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

คุณกัลยาณี  ทองคำคูณ1

คุณกัลยาณี ทองคําคูณ
กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจขนส่งเเละการเดินทาง

คุณประภาส  ทองคำคูณ1

 

คุณประภาส ทองคําคูณ 
รองกรรมการผู้จัดการประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ