วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Ad Aec วิสัยทัศน์กรีนบัสok

วิสัยทัศน์

• เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านธุรกิจการขนส่งทางถนนในระดับประเทศเเละสังคม

 

พันธกิจ

• บริหารจัดการของธุรกิจการขนส่งในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล

• สร้างสินค้าเเละบริการด้านการขนส่งที่ได้มาตรฐานในระดับประเทศเเละระดับสากล