มาตรฐานและรางวัล

 

   Green-Bus-Standard-041 

     

การรับรองระดับมาตรฐานทางคุณภาพ


• มาตรฐาน ISO 9001 : 2000
• มาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2546ระดับสมบูรณ์
• มาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์กร
• มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง จากกรมการขนส่งทางบก
• มาตรฐานบริหารจัดการรถโดยสาร
• มาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน Road Transport Safety
• มาตรฐานการบริหารจัดการงานขายและงานบริการ

 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ


• รางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Award 2012 ประเภทขนส่ง จากกระทรวงพลังงาน
• รางวัลในการบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
• รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประเภทให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
• รางวัลพระราชทานสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (สาขาอาชีพภาคบริการ) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานในระดับดีของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
• รางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ ระดับแพลตทินัม

• รางวัลชมเชย จากการประกวด STI Thailand Award ระดับภูมิภาค ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ จาก สวทน. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ