Terms & Conditions

1	. ผู้ส่งหรือผู้ตราส่งและผู้รับตราส่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
2 . ผู้ส่งหรือผู้ตราส่งและผู้รับตราส่งต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขการขนส่งของบริษัทฯ
2.1 ผู้ส่งและผู้รับ ได้รับทราบ และยอมรับเงื่อนไขตามประกาศ เรื่องการรับ-ส่งพัสดุ ตามที่ระบุ ณ ที่นี้แล้ว
2.2 ผู้ส่งจะต้องสมัครเป็นสมาชิก โดยต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน จากนั้นจะได้รับบัตรสมาชิก และต้อง
แสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งในการส่งพัสดุ หากบัตรสมาชิกสูญหายให้แจ้งทางบริษัทฯทราบทันที
2.3 ผู้ส่งต้องบรรจุภัณฑ์ หีบห่อพัสดุที่ฝากส่งให้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการแตกหัก เสียหาย สูญหาย
ชำรุดหรือบุบสลาย ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหาย หากเกิดจากปัญหาการบรรจุภัณฑ์
หีบห่อพัสดุดังกล่าว
2.4 ผู้ส่งจะต้องระบุพัสดุที่อยู่ใน บรรจุภัณฑ์หีบห่อ ให้ตรงกับในใบรับพัสดุ หากระบุพัสดุผิด
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือบุบสลายในพัสดุที่ฝากส่ง
2.5 ทางบริษัทฯไม่รับฝากส่งพัสดุที่เป็น วัตถุไวไฟ สัตว์เลี้ยง ของผิดกฎหมาย อาวุธสงคราม อาหารมีกลิ่นฉุน
วัตถุที่เป็นของเหลวอยู่ภายใน วัตถุที่แตกหักง่าย วัตถุที่หีบห่อไม่เรียบร้อย วัตถุที่มีขนาดใหญ่และหนัก
เกินกว่าจะทำการขนส่งได้ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหาย และหาก
พัสดุที่ฝากส่งเป็นดังกล่าว ทำให้บุคคลหรือทรัพย์สิน ได้รับความเสียหาย ผู้ส่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
2.6 หากของที่ฝากส่ง เป็นของผิดกฎหมาย ผู้ส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
2.7 ทางบริษัทขอสงวนการเปลี่ยนแปลงการไม่รับฝากส่งพัสดุบางประเภท โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.8 ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่ส่ง อันเนื่องมาจากความล่าช้า หรือ นอกเหนืออำนาจ
ความคุม หรือถูกโจรปล้น หรือความเสียหายโดยการเสื่อมสภาพในตัวเอง ฯลฯ
2.9 การรับพัสดุ(กรณีบุคคลทั่วไป) ผู้รับพัสดุจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่อระบุในใบรับ-ส่งพัสดุเป็นผู้รับพัสดุ
และผู้รับพัสดุจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับพัสดุหรือบัตรประจำตัวของผู้รับพัสดุที่มีรูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล ที่หน่วยงานราชการออกให้ หากมีการมอบฉันทะ/มอบอำนาจให้บุคคลใดรับแทน ผู้รับมอบฉันทะ/
รับมอบอำนาจจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับพัสดุ หรือบัตรประจำตัวของผู้รับพัสดุที่มีรูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล ที่หน่วยงานราชการออกให้ หรือ มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับพัสดุ หรือสำเนา
บัตรประจำตัวของผู้รับพัสดุที่มีรูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ที่หน่วยงานราชการออกให้ และผู้รับพัสดุลงลาย
มือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่รับ-ส่งพัสดุ/เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า พร้อมทั้งแสดงบัตร
ประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ/รับมอบอำนาจที่มีรูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ที่หน่วยงานราชการออกให้
จึงจะสามารถรับพัสดุไปได้
2.10 การรับพัสดุ(กรณีนิติบุคคล) ผู้รับพัสดุจะต้องเป็นผู้รับมอบฉันทะ/ รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลเท่านั้น
และผู้รับมอบฉันทะ/ รับมอบอำนาจจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะ/มอบอำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่รับ-ส่งพัสดุ/
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า และแดสงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ/มอบอำนาจ หรือบัตรประจำตัว
ของผู้รับมอบฉันทะ/รับมอบอำนาจที่มีรูปภาพ ชื่อ-นามสกุล ที่หน่วยงานราชการออกให้ จึงจะสามารถรับพัสดุไปได้
2.11 การรับพัสดุ ผู้รับพัสดุจะต้องตรวจสอบพัสดุก่อนทุกครั้ง เมื่อรับพัสดุไปแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับพัสดุที่ฝาก
2.12 เมื่อไม่มีผู้รับพัสดุหรือติดต่อรับพัสดุไม่ได้ หรือผู้ส่งพัสดุไม่สั่งเป็นอย่างอื่น หรือคำสั่งของผู้ส่งพัสดุ
ไม่อาจปฏิบัติได้ถ้าไม่มีผู้มารับสินค้า และพัสดุภัณฑ์คืน ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากผู้ขนส่งแล้ว ผู้ส่งยินยอมให้พัสดุนั้นตกไปเป็นของผู้ขนส่งทันที
2.13 เมื่อไม่มีผู้รับพัสดุ หากรอช้าไปพัสดุที่ส่งจะเสียหายได้ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับพัสดุ
2.14 หากพัสดุเสียหายหรือสูญหายให้ติดต่อบริษัทฯ ทันที บริษัทฯ จะชดใช้ให้ไม่เกิน 5 เท่าของอัตรา
ค่าระวางพาหนะและ ตามเงื่อนไขการขนส่งของบริษัทฯเท่านั้น
2.15 การเรียกร้องค่าเสียหายในการที่พัสดุเสียหายหรือสูญหาย ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและยื่นเรื่อง
ให้ทางบริษัททราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับพัสดุนั้นไป หากพ้นกำหนดแล้วทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้น