บริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์

 

1

การบริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัดภาคเหนือและภาคใต้ พร้อมด้วยสาขาทั้งหมด 115 สาขา ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการลงทุนระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารจัดการสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุแบบ Real Time การพัฒนาบริการใหม่ๆ อาทิ เช่น

• บริการรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าในเขตภาคเหนือและภาคใต้ของไทย ซึ่งมีอัตราการเติบโตของธุรกิจแบบก้าวกระโดด

• มีรูปแบบบริการที่หลากหลาย เช่น รับ-ส่งพัสดุภัณฑ์แบบด่วนพิเศษ (Express) ตามเส้นทางรถโดยสารจัดส่งถึงที่ (Delivery)และบริการห่อบรรจุภัณฑ์ (Packing )

• ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุภัณฑ์ได้แบบ Real Time และการเชื่อมโยง เครือข่ายด้านการขนส่งทั้งในประเทศและเมืองเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน