PDPA T&C

ad-cookies-website

สำหรับให้ผู้ใช้อ่านและรับทราบก่อนกด ตกลง บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยในปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญ มีรูปแบบการเก็บข้อมูล หรือการได้รับข้อมูลหลายรูปแบบ เช่น การเก็บในรูปแบบของเอกสาร หรือข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เก็บอยู่ภายในและภายนอกบริษัท อักทั้งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านหลายช่องทาง
ทางบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองของมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ที่จะต้องได้รับความคุ้มครองให้ข้อมูล มีความปลอดภัยสูงสุดตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วย กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดในนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

ขอบเขตความรับผิดชอบ
กำหนดให้การดำเนินการทั้งหมดภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัดและบริษัทย่อย รวมถึงคู่ค้า ผู้ให้บริการ รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียกับบริษัท
กำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของ บริษัท ให้ดำเนินการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล ที่บริษัท ได้แต่งตั้งหรือกำหนดไว้

คำนิยาม
“บริษัท”                                    หมายถึง บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด และบริษัทย่อย
“บริษัทย่อย”                             หมายถึง บริษัทที่ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการ ของบริษัท
“ข้อมูลส่วนบุคคล”               หมายถึง ข้อมูลที่สามารถอ้างอิง หรือระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ นามสกุล
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ อายุ เลขประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลรูปภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลนั้นไม่ว่า ทางตรง หรือทางอ้อม
“บริษัทย่อย”                             หมายถึง บริษัทที่ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท
“บุคคล”                                         หมายถึง บุคคลธรรมดา เช่น ลูกค้า หรือพนักงาน
“เจ้าของข้อมูล”                        หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลเพื่อให้ลูกค้า รับทราบถึงรายละเอียดของสิทธิการเป็นเจ้าของข้อมูลทราบ และดำเนินการให้แก่ลูกค้าตามสิทธิที่ลูกค้าร้องขอ หรือการแจ้งให้ลูกค้าดำเนินการตามสิทธินั้น โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล ดังนี้

 1. กำหนดให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า เพื่อใช้ในการให้บริการของบริษัท ในด้านต่าง ๆ เช่น การเดินทาง การรับส่งสินค้า การท่องเที่ยว เพื่อนำไปประมวลผลสำหรับการปรับปรุงการบริการ การจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย การให้บริการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า 
 2. กำหนดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลในลักษณะรูปภาพ หรือวิดีโอ ผ่านระบบกล้องวงจรปิด เพื่อสำหรับการตรวจสอบ ด้านความปลอดภัย และการให้บริการแก่ลูกค้า
 3. กำหนดให้มีการเก็บข้อมูลที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านต่าง ๆ ทางกฏหมาย หรือตามที่ทางหน่วยงานราชการได้กำหนดไว้
 4. กำหนดให้มีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น การชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า หรือบริการ

สิทธิของผู้ใช้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. สิทธิที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบ
  ทางบริษัทจะทำการแจ้งการแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้ทราบ โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะทราบวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล การนำไปใช้ หรือเผยแพร่ ข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดของบริษัทส่วนบุคคลให้ทราบ
 2. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูล และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล รวมถึงสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยสิทธิการเข้าถึงข้อมูลนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือสิทธิของผู้อื่น
 3. สิทธิในการได้รับ และโอนถ่ายข้อมูล
  เจ้าของข้อมูลสามารถขอข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ร้องขอในรูปแบบที่บริษัทได้จัดเก็บไว้ และสามารถจะขอให้ส่งไปยังบุคคลรายอื่น หรือบริษัท อื่น ๆ หากสามารถทำได้ด้วยวิธีการทางเทคนิค หรือเทคโนโลยีที่รองรับ โดยการใช้สิทธินั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือสิทธิของผู้อื่น
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ รวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ยกเว้นกรณีที่กฎหมายได้มีการบังคับกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล
 5. สิทธิในการขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิให้บริษัท ลบหรือทำลายข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏภายใต้การดำเนินการใด ๆ ของบริษัท โดยเจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ทำการลบหรือทำลายข้อมูลนั้น หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้  โดยบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งหมด ในทุกขั้นตอนดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำขอนั้น
 6. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอยกเลิกข้อมูลได้ โดยการยกเลิกจะต้องไม่ขัดต่อทางกฎหมาย หรือสัญญาใด ๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้รับประโยชน์จากบริษัท
 7. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูล
  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอระงับการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆได้ โดยการระงับจะต้องไม่ขัดต่อทางกฎหมาย หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินการทางกฏหมาย
 8. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล
  เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้มีความถูกต้อง โดยการแก้ไขจะต้องไม่ขัดต่อทางกฎหมาย หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ส่งผลต่อการดำเนินการทางกฏหมาย

ข้อกำหนดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ แบบคุกกี้ (Cookie)

บริษัทกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานผ่านช่องทางการให้บริการผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยการใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลลักษณะประเภทคุกกี้ ดั้งนี้
– คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะมีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ที่จะทำให้สามารถใช้งานเว็บไซต์และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัย
– คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/ประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะมีส่วนช่วยในการจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในการนำข้อมูลไปเพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย อีกทั้งเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้งาน และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่จะส่งผลให้การให้บริการบนเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น
– คุกกี้ด้านการรูปแบบทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำข้อมูลของผู้ใช้งานเมื่อกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับการเข้าใช้งาน เพื่อรองรับความต้องการใช้ของผู้ใช้งาน รวมถึงจดจำการค่าการใช้งานของเช่น รูปแบบภาษา หรือลักษณะรูปแบบการแสดงผลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์
– คุกกี้ด้านกลุ่มข้อมูลเป้าหมาย (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ที่เข้าถึง รวมถึงการใช้งานด้านต่าง ๆ  โดยอาจจะมีการส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
– คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เก็บข้อมูลในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้เข้าใช้งาน รวมไปถึงการวัดผลการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องระหว่างการโฆษณาและผู้ใช้งานเว็บไซต์

ท่านสามารถยกเลิก และเก็บข้อมูลผ่าน Cookie ด้วยวิธีต่อไปนี้
Chrome                         >> คลิ๊ก 
Firefox                         >> คลิ๊ก 
Internet Explorer           >> คลิ๊ก 
Microsoft Edge              >> คลิ๊ก 
Safari                           >> คลิ๊ก 
Safari for ios                 >> คลิ๊ก 

ข้อกำหนดความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทได้จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลอยู่บนระบบที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ
 2. บริษัทได้ทำการควบคุมดูแลการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างการดำเนินการไปยังผู้ให้บริการทางด้านธุรกรรมทางการเงินตามมาตรฐานความปลอดภัย
 3. บริษัทได้กำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและป้องกันข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเอกสารให้มีความปลอดภัยสูงสุด
 4. บริษัทได้กำหนดให้มีการบันทึกข้อมูลแบบวิดีโอ ภายในสถานีให้บริการ และบนรถโดยสาร เพื่อตรวจสอบการให้บริการ รวมไปถึงความปลอดภัยของลูกค้า
 5. บริษัทได้กำหนดผู้ดูแลรับผิดชอบในการดูแล ควบคุม การดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และประสานงานดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินการใด ๆ ของลูกค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่บริษัทได้มีการประกาศให้ทราบในปัจจุบัน หรืออาจจะประกาศเพิ่มเติมในอนาคต จะถือว่าลูกค้ายินยอม และรับทราบ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายที่ได้กำหนดไว้
บริษัทจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดยบริษัทจะประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมบนเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารของบริษัทให้ทราบโดยทั่วกัน

ช่องทางการติดต่อด้านข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
107/2-3 หมู่ 4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
0-5326-6480