Service Charge

กรีนบัส คิดราคาค่าขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แบบใหม่ ประหยัดกว่า ด้วยการแบ่งโซนในการขนส่ง คำนวนง่าย ด้วยการส่งของแบบคิดตามน้ำหนัก ไม่จำกัดจำนวนและขนาดของพัสดุ*

ขนส่งภายในโซน

ภาคเหนือตอนบน
ภาคเหนือตอนล่าง
ภาคอีสาน
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้ตอนล่าง


คิดตามปริมาตร

(ลบ.ซม.)
คิดตามน้ำหนัก

(กิโลกรัม)
ค่าขนส่ง
3,000 0.01 -1 kg 50
7,500 เกิน 1 kg - 5 kg 80
30,000 เกิน 5 kg -10 kg 120
50,000  เกิน 10 kg - 20 kg 150
85,000 เกิน 20 kg - 25 kg 200
120,000  เกิน 25 kg - 35 kg 250
160,000  เกิน 35 kg - 45 kg 300
Over size เกิน 45 kg   + kg ละ 10 บาท 310

 

 

 

ขนส่งข้ามโซน

ภาคเหนือตอนบน-ภาคเหนือตอนล่าง

ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคอีสาน

คิดตามปริมาตร

(ลบ.ซม.)
คิดตามน้ำหนัก

(กิโลกรัม)
ค่าขนส่ง
3,000 0.01 -1 kg 60
7,500 เกิน 1 kg - 5 kg 100
30,000 เกิน 5 kg -10 kg 130
50,000  เกิน 10 kg - 20 kg 200
85,000 เกิน 20 kg - 25 kg 250
120,000  เกิน 25 kg - 35 kg 300
160,000  เกิน 35 kg - 45 kg 350
Over size เกิน 45 kg  + kg ละ 10 บาท 360

 

 

 

ภาคเหนือตอนบน-ภาคอีสาน

ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคใต้ตอนบน

ภาคใต้ตอนบน-ภาคใต้ตอนล่าง

คิดตามปริมาตร

(ลบ.ซม.)
คิดตามน้ำหนัก

(กิโลกรัม)
ค่าขนส่ง
3,000.00 0.01 -1 kg 70
7,500.00 เกิน 1 kg - 5 kg 120
30,000.00 เกิน 5 kg -10 kg 150
50,000.00  เกิน 10 kg - 20 kg 250
85,000.00 เกิน 20 kg - 25 kg 300
120,000.00  เกิน 25 kg - 35 kg 350
160,000.00  เกิน 35 kg - 45 kg  400
Over size เกิน 45 kg   + kg ละ 10 บาท 410

 

 

 

ภาคเหนือตอนบน-ภาคใต้ตอนบน

ภาคเหนือตอนบน-ภาคใต้ตอนล่าง

ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคใต้ตอนล่าง

ภาคอีสาน-ภาคใต้ตอนบน

ภาคอีสาน-ภาคใต้ตอนล่าง

คิดตามปริมาตร

(ลบ.ซม.)
คิดตามน้ำหนัก

(กิโลกรัม)
ค่าขนส่ง
3,000 0.01 -1 kg 90
7,500 เกิน 1 kg - 5 kg 150
30,000 เกิน 5 kg -10 kg 200
50,000  เกิน 10 kg - 20 kg 300
85,000 เกิน 20 kg - 25 kg 400
120,000  เกิน 25 kg - 35 kg 550
160,000  เกิน 35 kg - 45 kg 650
Over size เกิน 45 kg  + kg ละ 10 บาท 660