Service point

ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้
เชียงใหม่ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์
ลำพูน นครปฐม ชุมพร
เชียงราย ราชบุรี สุราษฏร์ธานี
พะเยา กระบี่
ลำปาง เพชรบุรี พังงา
แพร่   ภูเก็ต
น่าน ภาคอีสาน  
ตาก หนองคาย  
อุตรดิตถ์    
พิษณุโลก    
กำแพงเพชร    
เพชรบูรณ์    

 

จุดบริการเบอร์โทรศัพท์
เชียงใหม่ สถานีเชียงใหม่ (คาร์โก้) 053-241933 ต่อ 131 , 062-3107311 , 062-3107312 ,
062-3107313
ลำพูน สถานีขนส่งลำพูน 062-3107316
  ดอยติ 062-3107317
เชียงราย เชียงราย (คาร์โก้) 053-711154 , 062-3107324
  สถานีขนส่งแม่สาย 053-646430, 062-3107328
  อ.เชียงแสน 053-650702, 062-3107329
  แม่ขะจาน 053-704271, 062-3107325
  บ้านศรีถ้อย 053-950338 ,085-6202895
  อ.ฝาง 081-1123247
  อ.พาน (กรีนบัส) 053-722792 , 089-4296776 , 081-6035989
  อ.พาน สถานีขนส่ง (โชครุ่ง) 053-722792 , 089-4296776
  อ.เชียงของ 053-655732, 062-3107335
  อ.เทิง 053-669908, 062-3107334
  อ.แม่จัน 097-9202989 , 081-0315667
  หน้า ม. แม่ฟ้าหลวง(กรีนบัส) 053-705740 , 053-912099
  บ้านดู่ 053-151511
  บ้านห้วยไคร้ (กรีนบัส) 053-632119 , 084-1729334 , 086-4270600
  บ้านห้วยไคร้ (โชครุ่ง) 086-5009995 , 053-763034
  บ้านท่าเจริญ (กรีนบัส) 081-6731007
  บ้านท่าเจริญ (โชครุ่ง) 081-7242960
  บ้านหก 081-9939653
  บ้านชมพู 085-0292572 , 084-6663062
  บ้านต้า 053-797064 , 084-1257697
พะเยา สถานีขนส่งพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330
  สำนักงานพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330
  อ.จุน 065 - 6677878
  อ.เชียงคำ 054 - 415952 , 062-3107332
  อ.ดอกคำใต้ 093-1794888 , 081-1801546
  อ.ปง 054-497328,089-0717969
  อ.เชียงม่วน 054-495067, 089-5601123
  แยกแม่ต๋ำ 087-9009495 , 054-413340
  อ.แม่ใจ 054-417058
  หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ( บ.แม่กา ) 089 – 5572973, 090-3294735
ลำปาง สถานีขนส่งลำปาง (กรีนบัส) 054-217680, 062-3107338
  สำนักงานลำปาง 054-821573 , 062-3107339
  อ.วังเหนือ 054-332154 , 054-332136 , 080 – 6889395
  อ.สบปราบ 054-296093 , 091-0732052
  อ.งาว 086 4484908 / 090 4653061
  อ.เถิน 086 7328157 / 084 9493908
แพร่ สถานีขนส่งแพร่ 054-522780
  สำนักงานแพร่ 054-511773 , 062-3107340
  อ.เด่นชัย 081-7831995
  แม่แขม 086-8169499 ,094-3865779,099-6236733
  อ.สอง 054-642031 , 080-8534638
  อ.ร้องกวาง 054-066242 / 064 2189067
  อ.สูงเม่น 064-2959057
น่าน สถานีขนส่งน่าน 054-718123 , 062-3107341
  สำนักงานน่าน 054-718122 , 062-3107342
  อ.เวียงสา 054-781633 , 086-9198118 , 089 1197825
  อ.ท่าวังผา 081-1689179
  อ.ปัว 054-791051 , 087-1053037
  อ.เชียงกลาง 054 -797431 / 084 3679955
  อ.ทุ่งช้าง 054-718283 , 081-7527522
ตาก สถานีขนส่งตาก 097-9270075
  ปากทางเขื่อน 055-800069 , 065-0024142
  บ้านตาก 084-5738577 , ,087-9433131
  สำนักงานแม่สอด 055-536433 , 062-3107343
  สถานีขนส่งแม่สอด 062-3107343
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 089-6423055
  ชุมแพ 088-0621420, 062-9813145
เพชรบูรณ์ หล่มสัก 088-0621420, 062-9813145
พิษณุโลก สถานีขนส่งพิษณุโลก 2 064-8095680 , 090-8970047
กำแพงเพชร สถานีขนส่ง กำแพงเพชร 081-9713742
หนองคาย อำเภอรัตนวาปี 088-0090308
นครสวรรค์ สถานีขนส่ง นครสวรรค์ 083-2919557
ประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 082-2339459 , 090-7849364
  หน้า บขส.หัวหิน 089-1710013
  อ.ปราณบุรี 082-2972242 , 085-2949595
  อ.บางสะพาน (เกาะยายฉิม) 081-8602928
  ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 087-1568364 , 085-2636100
ชุมพร สถานีขนส่งชุมพร 062-3107348
  สี่แยก อ.ละแม 084-8983536 , 077-587152
  อ.หลังสวน 061-5150428 , 081-3261120
สุราษฏร์ธานี สำนักงานสุราษฎร์ธานี 062-3107349 , 077-201224
  อ.ท่าชนะ (ป้อมตำรวจ) 081-9410711 , 062-9492896
  หน้าทอน (เกาะสมุย) 098-7217305 , 087-9993479 08:00 - 17:00
  ร้านทองตลาดดอนสัก 081-6067484 , 077-380473
  อ.ไชยา (แยกไชยา) 095-1394732 , 065-0599013
  อ.กาญจนดิษฐ์ 087-3898856 , 083-1729410
  วังกุ้ง 083-5013383
  สหกรณ์สุราษฎร์ธานี Co-op 088-7657521
  บ้านตาขุน 085-7839172
  แยก อ.พนม 085-7847766 , 082-1645105
กระบี่ แยกนาเหนือ (จ.กระบี่) 081-8266192 , 082-8181251
พังงา ตลาดทับปุด 089-2876254
  โคกกลอย 089-8746638
  สถานีขนส่งผู้โดยสารพังงา 090-8749880 , 086-7456191
ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ต (กรีนบัส) 062-3107345 , 062-3107347