Service point

 

ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้
เชียงใหม่ นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์
ลำพูน นครปฐม ชุมพร
เชียงราย ราชบุรี สุราษฏร์ธานี
พะเยา กระบี่
ลำปาง เพชรบุรี พังงา
แพร่   ภูเก็ต
น่าน  ภาคอีสาน  
ตาก  หนองคาย  
อุตรดิตถ์    
พิษณุโลก    
กำแพงเพชร    
เพชรบูรณ์    
จุดบริการเบอร์โทรศัพท์
เชียงใหม่ สถานีเชียงใหม่ (คาร์โก้) 053-241933 ต่อ 131
ลำพูน สถานีขนส่งลำพูน 053-563335 / 062-3107316
  ดอยติ 053-525099 / 062-3107317
เชียงราย เชียงราย (คาร์โก้) 053-711154 , 062-3107324
  สถานีขนส่งแม่สาย 053-646430, 062-3107328
  อ.เชียงแสน 053-650702, 062-3107329
  สามเหลี่ยมทองคำ 053-784103 , 053-784035 , 081-5318770
  อ.เวียงป่าเป้า 053-648602 , 053-649054
  แม่ขะจาน 053-704271, 062-3107325
  บ้านศรีถ้อย 053-950338 ,085-6202895
  อ.แม่สรวย 053-656242
  ปากทางแม่สรวย 053-666254 , 083 683 3181
  อ.ฝาง 081-1123247
  อ.พาน (กรีนบัส) 053-722792 , 089-4296776 , 081-6035989
  อ.พาน สถานีขนส่ง (โชครุ่ง) 053-722792
  อ.เชียงของ 053-655732, 062-3107335
  อ.เทิง 053-669908, 062-3107334
  อ.แม่จัน 097-9202989 , 081-0315667
  หน้า ม. แม่ฟ้าหลวง(กรีนบัส) 053-705740 , 053-912099
  บ้านดู่ 053-151511
  บ้านห้วยไคร้ (กรีนบัส) 053-632119 , 084-1729334 , 086-4270600
  บ้านห้วยไคร้ (โชครุ่ง) 086-5009995 , 053-763034
  บ้านท่าเจริญ (กรีนบัส) 081-6731007
  บ้านท่าเจริญ (โชครุ่ง) 081-7242960
  บ้านหก 081-9939653
  บ้านชมพู 085-0292572 , 084-6663062
  บ้านต้า 053-797064 , 084-1257697
พะเยา สถานีขนส่งพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330
  สำนักงานพะเยา 054 - 410664 , 062-3107330
  อ.จุน 054 - 420717 , 062-3107331
  อ.เชียงคำ 054 - 415952 , 062-3107332
  อ.ดอกคำใต้ (โชครุ่ง) 086-8899809,087-1905466
  อ.ปง 054-497328,089-0717969
  อ.เชียงม่วน 054-495067, 089-5601123
  แยกแม่ต๋ำ 087-9009495 , 054-413340
  อ.แม่ใจ 054-417058
  หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ( บ.แม่กา ) 089 – 5572973, 090-3294735
ลำปาง สถานีขนส่งลำปาง (กรีนบัส) 054-217680, 062-3107338
  สถานีขนส่งลำปาง (โชครุ่ง) 054-352351
  สำนักงานลำปาง 054-821573 , 062-3107339
  อ.วังเหนือ 054-332154 , 054-332136 , 080 – 6889395
  อ.สบปราบ 054-296093 , 085-0327129
  อ.งาว 090 4653061 , 086 4484908
  อ.เถิน 084-9493908 , 086-7328157
แพร่ สถานีขนส่งแพร่ 054-511773 , 062-3107340
  สำนักงานแพร่ 054-522780 , 062-3107340
  อ.เด่นชัย (โชครุ่ง) 088-9184978
  อ.เด่นชัย (กรีนบัส) 054-640050
  แม่แขม 089-7838768 , 080-5021094
  อ.สอง 054-642031
  อ.ร้องกวาง 054-597489 , 086-1162830
  อ.สูงเม่น 054-631058
น่าน สถานีขนส่งน่าน 054-710760 , 062-3107342
  สำนักงานน่าน 054-710737 , 062-3107342
  อ.เวียงสา 054-781633 , 086-9198118
  อ.ท่าวังผา 054-755467 , 081-1689179
  อ.ปัว 054-791051 , 087-1053077
  อ.เชียงกลาง 054-797074 , 089-2661949,084-3679955
  อ.ทุ่งช้าง 054-795016 , 085-7148936
ตาก สถานีขนส่งตาก 055-515802
  ปากทางเขื่อน 055-800069 , 065-0024142
  บ้านตาก 084-5738577 , 085-9363667
  สำนักงานแม่สอด 055-536433 , 062-3107343
  สถานีขนส่งแม่สอด 055-563995
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 089-6423055
  ชุมแพ 088-0621420, 062-9813145
เพชรบูรณ์ หล่มสัก 088-0621420, 062-9813145
พิษณุโลก สถานีขนส่งพิษณุโลก 2 064-8095680
กำแพงเพชร สถานีขนส่ง กำแพงเพชร 081-9713742
หนองคาย อำเภอรัตนวาปี 088-0090308
นครสวรรค์ สถานีขนส่ง นครสวรรค์ 086-9932259
ประจวบคีรีขันธ์ อ.ปราณบุรี 081-3538781 , 082-2972242, 085-2949595
  อ.บางสะพาน (เกาะยายฉิม) 081-8602928
  หน้าป้อมตำรวจทางหลวงประจวบฯ 098-8866739, 062-7253911
  ศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 087-1568364
ชุมพร สำนักงานชุมพร (แยกปฐมพร) 062-3107348 , 077-534501
  สถานีขนส่งชุมพร (กรีนบัส) 082-8049377
  สถานีขนส่งชุมพร (โชครุ่ง) 087-4667851
  สี่แยก อ.ละแม 084-8983536, 099-7010778
  อ.หลังสวน 061-5150428
สุราษฏร์ธานี สำนักงานสุราษฎร์ธานี 062-3107349 , 077-201224
  อ.ท่าชนะ (ป้อมตำรวจ) 081-9410711
  ท่าตัวแทน หน้าทอน (เกาะสมุย) 098-7217305, 087-9993479 08:00 - 17:00
  อ.ไชยา (แยกไชยา) 095-1394732
  อ.กาญจนดิษฐ์ 087, 3898856
  วังกุ้ง 083-5013383
  สหกรณ์สุราษฎร์ธานี Co-op 088-7657521 , 077-441205
  ตาขุน 077-261055 , 085-7839172
  แยก อ.พนม 085-7847766
กระบี่ แยกนาเหนือ (จ.กระบี่) 076-667537, 081-8266192
พังงา ตลาดทับปุด 089-2876254
  โคกกลอย 089-8746638
  สถานีขนส่งผู้โดยสารพังงา 090-8749880
ภูเก็ต สำนักงานภูเก็ต (กรีนบัส) 062-3107345 , 086-3050332