Terms & Conditions

  1. 	การขายบัตรโดยสาร แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ		
  	 - การขายบัตรโดยสารปกติ เป็นการซื้อบัตรโดยสาร ภายในเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเวลารถออกจากต้นทาง 
      และจนกว่ารถโดยสารเดินทางมาถึงสถานีนั้น ๆ	
  	 - การขายบัตรโดยสารล่วงหน้า เป็นการซื้อบัตรโดยสาร ก่อนเวลารถออกจากต้นทาง 2 ชั่วโมง 
      และสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 30 วัน	
  2. 	บัตรโดยสารสามารถทำรายการเลื่อนได้ 1 ครั้ง ก่อนเวลารถออกจากต้นทางตามตั๋วโดยสาร 3 ชั่วโมง 
    โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และต้องเดินทางภายใน 30 วัน โดยตั๋วที่ทำรายการเลื่อนมี 2 แบบคือ		
  	- ตั๋วเลื่อนแบบระบุวันเดินทาง	
  	- ตั๋วเลื่อนแบบไม่ระบุวันเดินทาง	
  		หมายเหตุ สามารถทำรายการเลื่อนได้ 3 ช่องทาง คือ	
  		  1. สถานี / สำนักงานขาย
  		  2. ตัวแทนขาย
            3. Call Center (053 - 266480)
  3. 	การพิมพ์บัตรโดยสารใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ		
  	- การพิมพ์บัตรโดยสารใหม่แบบเสียค่าธรรมเนียม คือ ลูกค้าทำสูญหาย, ฉีกขาด, ลืมนำมาด้วย 
      และกรณีที่ซื้อแล้วมาออกตั๋วอีกสถานีหนึ่ง ฯลฯ และต้องเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ	
  	- การพิมพ์ตั๋วใหม่ไม่เสียค่าธรรมเนียม คือ กรณีที่ลูกค้าซื้อผ่านช่องทาง internet หรือ กรณีเครื่องพิมพ์มี
      ปัญหาขณะทำรายการ ไฟฟ้าดับ ระบบล่ม ฯลฯ	
  4. 	กลุ่มผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร ตามเงื่อนไขกรมการขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้		
  	  -  เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 130 ซม.(ในกรณีไม่แต่งกายชุดนักเรียน)	
  	  -  เด็กนักเรียนในเครื่องแบบ ระดับชั้น ไม่เกิน ม.3	
  	  - 	คนพิการทุพลภาพที่เห็นเป็นประจักษ์	
  	  - 	คนพิการทุพลภาพที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคมใดสมาคมหนึ่ง	
  	  - 	ผู้ถือบัตรประจำตัวข้าราชการทหาร ตำรวจ	
  	  - 	ผู้ถือบัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนพลทหาร พลตำรวจ	
  	  - 	ผู้ถือบัตรเจ้าหน้าที่ขนส่งระดับ 1 ระดับ 2 และระดับผู้ตรวจการ	
  	  - 	ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท	
  	  - 	ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป	
  	  - 	ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชการชายแดน	
  	  - 	ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน	
  	  - 	ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1-4	
  	  - 	บุคคลทั่วไปที่มีอายุเกิน 60 ปี 	
  	  หมายเหตุ 		
  	  -  เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 130 ซม.(ในกรณีไม่แต่งกายชุดนักเรียน) หรือต่างชาติสามารถใช้สิทธิได้ 	
  	  -  พระภิกษุ และสามเณร ทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องแสดงหลักฐาน (แม่ชีหรือภิษุณีที่อุปสมบทที่ประเทศศรีลังกา
       เท่านั้นที่ใช้สิทธิ์ได้) 	
  	  -  ผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ให้นับเฉพาะปีพุทธศักราชเท่านั้น และชาวต่างชาติก็สามารถใช้สิทธิได้ 	
  5. 	กรณีบัตรสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารของผู้โดยสารใกล้หมดอายุ และต้องการซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า แต่วันที่ระบุ
    การเดินทางเป็นวันที่หมดอายุตามบัตร ท่านผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ตามปกติโดยนับจากวันที่ซื้อเป็นหลัก		
  6. 	กรณีผู้โดยสารต้องการใช้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร แต่ให้ญาติหรือเพื่อนมาติดต่อซื้อบัตรโดยสารแทน โดยมิได้
    นำบัตรสิทธิลดหย่อน ฯ มาแสดง ต้องถือว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เว้นแต่มีการแสดงหลักฐานสิทธิลดหย่อน ฯ 
    ตัวจริงเท่านั้น		
  7. 	กรณีผู้โดยสารได้ใช้บัตรสิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร แต่ไม่เดินทางต้องการเปลี่ยนแปลงให้ญาติหรือเพื่อนเดินทางแทน 
    โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่จะต้องเสียเงินส่วนต่างค่าโดยสารเพิ่ม		
  8. 	กรณีบัตรสิทธิลดหย่อนหมดอายุอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการขอบัตรใหม่ ต้องแสดงหลักฐานการขอบัตรตัวจริงอาย
    ไม่เกิน 60 วันเท่านั้น หากไม่มีต้องถือว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้		
  9. 	กรณีญาติ หรือเพื่อนไปติดต่อทำรายการซื้อตั๋วเดินทางให้ผู้โดยสาร ณ.จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารจุดอื่น ๆ 
    แล้วให้ผู้โดยสารมาติดต่อรับตั๋วโดยสาร ณ.จุดจำหน่ายตั๋วอีกจุดหนึ่ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว 30 บาท		
  10. การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร เช่น ต้นทางหรือปลายทาง หรือตั๋วเคยเลื่อนมาแล้ว 1 ครั้ง เป็นต้น 
    ต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกตั๋วขั้นต่ำ 30 บาทหรือ 10 % ของราคาบัตรโดยสาร และออกตั๋วโดยสารใหม่

  เงื่อนไขการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร

  	
  เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้โดยสารกรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางดังต่อไปนี้			
  1. 	ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ 
  ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง		
  2. 	ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขนส่งของบริษัท ฯ และรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขตามประกาศ 
  เรื่องการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร ตามที่ระบุ ณ.ที่นี้แล้ว		
  3. 	ผู้โดยสารต้องเตรียมความพร้อม และมาถึง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ก่อนเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 
  เพื่อตรวจสอบบัตรโดยสาร		
  4. 	ทางบริษัทฯ จะไม่รับสัมภาระที่เป็น วัตถุไวไฟ, สัตว์เลี้ยง, ของผิดกฎหมาย, อาวุธสงคราม, 
  อาหารมีกลิ่นฉุน, วัตถุที่มีของ,เหลวอยู่ภายใน, แตกหักง่าย, วัตถุที่หีบห่อไม่เรียบร้อย,หรือวัตถุ
  ที่มีขนาดใหญ่และหนักเกินกว่าจะทำการขนส่งได้		
  5. 	ทางบริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงการไม่รับสัมภาระบางประเภท โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  แต่ถ้าหากเกิดความ เสียหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด		
  6. 	ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร และสัมภาระ อันเนื่องมาจากความล่าช้า หรือนอกเหนืออำนาจ
  ควบคุมหรือความเสียหายโดยเสื่อมสภาพในตัวเอง ฯลฯ		
  7. 	กรณีผู้โดยสารไม่มาใช้สิทธิ์เดินทางตามวัน เวลาที่ระบุในตั๋วโดยสารที่ได้ตกลงกันไว้ ถือว่าสละสิทธิ์
  ในการเดินทางดังกล่าว		
  8. 	เงื่อนไขการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีดังนี้		
  	-  มาตรฐาน VIP, VX, ปรับอากาศชั้น 1 (Express) จะบริการจอดรับผู้โดยสารเฉพาะจุดจอดของกรีนบัส	
  	-  มาตรฐานปรับอากาศชั้น 1 และปรับอากาศชั้น 2 จะบริการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางทุกจุด
  ในเส้นทางกรีนบัส	
  9. 	หลักฐานที่ใช้ในการเดินทาง		
  	-  ตั๋วโดยสาร (ฉบับจริง)	
  	-  ตั๋วโดยสารที่พิมพ์กระดาษ A4	
  	-  ใบเสร็จรับเงิน หรือสลิปที่ชำระผ่าน Counter service (7 - 11)	
  	-  SMS แจ้งผ่านระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ระบุรายละเอียดการเดินทาง 	
  	-  เอกสารพิมพ์ตั๋วโดยสารจากหน้าจอ ที่มีโลโก้ Green Bus