Terms & Conditions

 

 

1. การขายบัตรโดยสาร แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

 • การขายบัตรโดยสารปกติ เป็นการซื้อบัตรโดยสาร ภายในเวลา 12 ชั่วโมงก่อนเวลารถออกจากต้นทาง และจนกว่ารถโดยสารเดินทางมาถึงสถานีนั้น ๆ
 • การขายบัตรโดยสารล่วงหน้า เป็นการซื้อบัตรโดยสาร ก่อนเวลารถออกจากต้นทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง และสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 60 วัน

2. ยกเลิกเงื่อนไขการเลื่อนตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุวัน

3. การเลื่อนตั๋วโดยสารสามารถทำการเลื่อนแบบระบุวันเดินทางเท่านั้น

4. การเลื่อนตั๋วโดยสารสามารถทำรายการได้เพียง 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากตั๋วโดยสารดังกล่าวเคยทำรายการเลื่อนมาแล้วจะไม่สามารถทำรายการเลื่อนได้อีก ต้องใช้สิทธิ์เดินทางเท่านั้น

หมายเหตุ

สามารถทำรายการเลื่อนได้ 3 ช่องทาง คือ

 1. สถานี / สำนักงานขาย
 2. ตัวแทนขาย
 3. Call Center (053 – 266480)

 

5. การเลื่อนตั๋วโดยสารแบบระบุวันเดินทาง สามารถระบุวันเดินทางได้ภายใน 60 วันเท่านั้น โดยนับจากวันที่นำตั๋วโดยสารมาทำรายการ

6. การเลื่อนตั๋วโดยสารต้องทำการเลื่อนตั๋วโดยสารก่อนเวลาเดินทางเดิมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

7. การพิมพ์บัตรโดยสารใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 • การพิมพ์บัตรโดยสารใหม่แบบเสียค่าธรรมเนียม คือ ลูกค้าทำสูญหาย, ฉีกขาด, ลืมนำมาด้วย และกรณีที่ซื้อแล้วมาออกตั๋วอีกสถานีหนึ่ง ฯลฯ และต้องเสียค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อบัตรโดยสาร 1 ใบ
 • การพิมพ์ตั๋วใหม่ไม่เสียค่าธรรมเนียม คือ กรณีที่ลูกค้าซื้อผ่านช่องทาง internet หรือ กรณีเครื่องพิมพ์มี ปัญหาขณะทำรายการ ไฟฟ้าดับ ระบบล่ม ฯลฯ

8. เงื่อนไขการยกเลิกตั๋วโดยสาร สามารถทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 1. กรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ต้องงดเที่ยววิ่ง เช่น ภัยพิบัติธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง เป็นต้น
 2. กรณีผู้โดยสารเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ็บป่วย อุบัติเหตุ จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์แสดงเป็นหลักฐานภายใน 3 วัน นับจากวันที่เดินทาง มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การเดินทาง

หมายเหตุ: กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีข้างต้น ไม่สามารถยกเลิกตั๋วโดยสารได้

9. เงื่อนไขการคืนเงิน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ต้องทำให้งดเที่ยววิ่ง หรือ ระบบการจองไม่สำรองที่นั่ง บริษัทฯ จะคืนเงินให้ภายใน 20 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน

เอกสารที่ใช้ในการคืนตั๋วโดยสารมีดังนี้

 1. ตั๋วโดยสารตัวจริง
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เดินทาง (ชื่อตามตั๋วโดยสาร)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ทำรายการแทน (กรณีผู้อื่นมาทำรายการแทน)

หมายเหตุ :

  1. กรณีคืนเงินผู้โดยสารต้องติดต่อรับเงินภายใน 30 วันทำการ (ราชการ) นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งให้มารับเงินหากพ้นกำหนดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
  2. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรถแล้วจะต้องคืนเงินให้กับลูกค้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ภายใน 30 วัน (ราชการ) หากเลยกำหนดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
  3. กรณีผู้โดยสารไม่มาใช้สิทธิ์ในการเดินทางตามวันที่เวลาที่ระบุในตั๋วโดยสารที่ได้กดตกลงยอมรับเงื่อนไขไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเดินทา
  4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด การใช้บริการซื้อตั๋วโดยสารออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

10. กลุ่มผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร ตามเงื่อนไขกรมการขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้

 • เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 130 ซม.(ในกรณีไม่แต่งกายชุดนักเรียน)
 • เด็กนักเรียนในเครื่องแบบ ระดับชั้น ไม่เกิน ม.3
 • คนพิการทุพลภาพที่เห็นเป็นประจักษ์
 • คนพิการทุพลภาพที่ถือบัตรสมาชิกสมาคมคนพิการสมาคมใดสมาคมหนึ่ง
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวข้าราชการทหาร ตำรวจ – ผู้ถือบัตรประจำตัวนักเรียนโรงเรียนพลทหาร พลตำรวจ
 • ผู้ถือบัตรเจ้าหน้าที่ขนส่งระดับ 1 ระดับ 2 และระดับผู้ตรวจการ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญราชการชายแดน
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการ บัตรชั้นที่ 1-4

  หมายเหตุ

  • เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 130 ซม.(ในกรณีไม่แต่งกายชุดนักเรียน) หรือต่างชาติสามารถใช้สิทธิได้
  • พระภิกษุ และสามเณร ทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องแสดงหลักฐาน (แม่ชีหรือภิษุณีที่อุปสมบทที่ประเทศศรีลังกา เท่านั้นที่ใช้สิทธิ์ได้)

11. กรณีบัตรสิทธิลดหย่อนค่าโดยสารของผู้โดยสารใกล้หมดอายุ และต้องการซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า แต่วันที่ระบุ การเดินทางเป็นวันที่หมดอายุตามบัตร ท่านผู้โดยสารสามารถทำรายการได้ตามปกติโดยนับจากวันที่ซื้อเป็นหลัก

12. กรณีผู้โดยสารต้องการใช้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร แต่ให้ญาติหรือเพื่อนมาติดต่อซื้อบัตรโดยสารแทน โดยมิได้ นำบัตรสิทธิลดหย่อน ฯ มาแสดง ต้องถือว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เว้นแต่มีการแสดงหลักฐานสิทธิลดหย่อน ฯ ตัวจริงเท่านั้น

13. กรณีผู้โดยสารได้ใช้บัตรสิทธิลดหย่อนค่าโดยสาร แต่ไม่เดินทางต้องการเปลี่ยนแปลงให้ญาติหรือเพื่อนเดินทางแทน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่จะต้องเสียเงินส่วนต่างค่าโดยสารเพิ่ม

14. กรณีบัตรสิทธิลดหย่อนหมดอายุอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการขอบัตรใหม่ ต้องแสดงหลักฐานการขอบัตรตัวจริงอาย ไม่เกิน 60 วันเท่านั้น หากไม่มีต้องถือว่าไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้

15. กรณีญาติ หรือเพื่อนไปติดต่อทำรายการซื้อตั๋วเดินทางให้ผู้โดยสาร ณ.จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารจุดอื่น ๆ แล้วให้ผู้โดยสารมาติดต่อรับตั๋วโดยสาร ณ.จุดจำหน่ายตั๋วอีกจุดหนึ่ง ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกตั๋ว 30 บาท

 

 

เงื่อนไขตั๋วโดยสารชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

การเลื่อนตั๋ว

1. การเลื่อนตัวแบบระบุวัน

 • ลูกค้าสามารถทำรายการเลื่อนตั๋วโดยสาร ก่อนรถออกจากต้นทางภายใน 24 ชั่วโมง
 • ขยายเวลาระบุวันเดินทางเป็น 60 วัน
 • หากครบกำหนดในระยะเวลา 60 วัน และสถานการณ์การยังไม่คลี่คลาย ผู้โดยสารสามารถออกตั๋วโดยสารใหม่ทดแทนได้ โดยสามารถทำรายการได้ ณ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารของกรีนบัส

2. การเลื่อนตั๋วแบบไม่ระบุวัน

 • เลื่อนตั๋วแบบไม่ระบุวันเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่มีตั๋วโดยสารในวันที่ 9-30 เมษายน 2564 เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถทำรายการเลื่อนตั๋วโดยสาร ก่อนรถออกจากต้นทางภายใน 24 ชั่วโมง
 • ตั๋วโดยสารมีอายุ 90 วัน นับจากวันที่เลื่อนตั๋วโดยสาร โดยผู้โดยสารต้องระบุวันเดินทางภายใน 90 วัน นับจากวันที่ทำการเลื่อนตั๋วโดยสาร

การยกเลิกตั๋วโดยสาร

สำหรับผู้โดยสารที่ทำรายการซื้อตั๋วโดยสารก่อนวันที่ 9 เมษายน 2564 เท่านั้น และที่ถือตั๋วโดยสารเดินทางวันที่ 9-30 เมษายน 2564 สามารถทำการยกเลิกตั๋วโดยสาร โดยติดต่อขอยกเลิกตั๋วโดยสารได้ ณ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารของกรีนบัส ก่อนรถออกจากต้นทางภายใน 24 ชั่วโมง

 

 

เงื่อนไขการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้โดยสารกรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางดังต่อไปนี้

1. ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

2. ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขนส่งของบริษัท ฯ และรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขตามประกาศ เรื่องการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร ตามที่ระบุ ณ.ที่นี้แล้ว

3. ผู้โดยสารต้องเตรียมความพร้อม และมาถึง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ก่อนเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบบัตรโดยสาร

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับสัมภาระที่เป็น วัตถุไวไฟ, สัตว์เลี้ยง, ของผิดกฎหมาย, อาวุธสงคราม, อาหารมีกลิ่นฉุน, วัตถุที่มีของ,เหลวอยู่ภายใน, แตกหักง่าย, วัตถุที่หีบห่อไม่เรียบร้อย,หรือวัตถุ ที่มีขนาดใหญ่และหนักเกินกว่าจะทำการขนส่งได้

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงการไม่รับสัมภาระบางประเภท โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ถ้าหากเกิดความ เสียหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

6. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร และสัมภาระ อันเนื่องมาจากความล่าช้า หรือนอกเหนืออำนาจ ควบคุมหรือความเสียหายโดยเสื่อมสภาพในตัวเอง ฯลฯ

7. กรณีผู้โดยสารไม่มาใช้สิทธิ์เดินทางตามวัน เวลาที่ระบุในตั๋วโดยสารที่ได้ตกลงกันไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเดินทางดังกล่าว

8. เงื่อนไขการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีดังนี้ – มาตรฐาน VIP, VX, ปรับอากาศชั้น 1 (Express) จะบริการจอดรับผู้โดยสารเฉพาะจุดจอดของกรีนบัส – มาตรฐานปรับอากาศชั้น 1 และปรับอากาศชั้น 2 จะบริการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางทุกจุด ในเส้นทางกรีนบัส

9. หลักฐานที่ใช้ในการเดินทาง – ตั๋วโดยสาร (ฉบับจริง) – ตั๋วโดยสารที่พิมพ์กระดาษ A4 – ใบเสร็จรับเงิน หรือสลิปที่ชำระผ่าน Counter service (7 – 11) – SMS แจ้งผ่านระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ระบุรายละเอียดการเดินทาง – เอกสารพิมพ์ตั๋วโดยสารจากหน้าจอ ที่มีโลโก้ Green Bus

 

chubb_insure-w

 

ดาวน์โหลดหนังสือการรับรองประกันภัย คลิก

**ผู้โดยสารสามารถรับกรมธรรม์ได้ ณ.จุดสถานีขาย**